Algemene voorwaarden

Neem gerust contact op als je behoefte hebt aan een toelichting.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Floga betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, implementeren, verzorgen van yoga lessen, beweeglessen, coaching, private retraites, themadagen, consultancy, opleidingen, workshops, cursussen, trainingen, e-learning en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord hierna te noemen ‘training’. Deze Algemene Voorwaarden zijn door Floga opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende bovengenoemde activiteiten en zijn altijd van toepassing tussen opdrachtgever en Floga, tenzij opdrachtgever en Floga afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd. Eenzijdig door opdrachtgever aan Floga van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door Floga op geen enkele wijze geaccepteerd. 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

1. Begrippen

1.1 Floga
Het bedrijf dat deze trainingen aanbied aan opdrachtgever of met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Floga zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Floga: Molenheide 18, 6027PZ, Soerendonk, Nederland, KvK: 89984005, Btw-nummer NL004777805B25.

1.2 Deelnemer
Degene die de training daadwerkelijk gaat volgen.

1.3 Opdrachtgever
Een (natuurlijk) rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Floga. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verplichtingen die worden toegewezen in de overeenkomst. 

1.4 Open inschrijving
Een training, georganiseerd door Floga, open voor iedereen die daaraan wil deelnemen, binnen de gestelde grenzen van de training. 

1.5 Incompany
Een training in opdracht, georganiseerd door Floga, met een besloten karakter waarbij deelnemers worden uitgenodigd door de opdrachtgever. Waarbij de training wordt verricht op een locatie die door Floga of de opdrachtgever wordt verzorgd. 

1.6 Online diensten / E-learning
Een training online aangeboden door Floga via een digitaal platform.

1.7 Overige overeenkomsten
Alle overige overeenkomsten van opdrachten door Floga schriftelijk aanvaard. 

1.8 Startdatum
Eerste datum waarop de training wordt gegeven of materiaal beschikbaar wordt gesteld

1.9 Trainingsprijs
De vergoeding voor de door Floga geleverde diensten.

1.10 Cadeaukaart
Cadeaukaarten zijn vooraf door een opdrachtgever gekocht voor een deelnemer om op een later tijdstip te gebruiken. De cadeaukaart zelf vermeld de geldigheidsduur en voor welke trainingen hij inzetbaar is.

1.11 Tegoedbonnen en kortingsbonnen
Tegoedbonnen en kortingsbonnen bevatten een tegoed of korting voor diensten die geleverd worden door Floga en zijn door een deelnemer gratis verkregen ter promotie, ter aanvulling of ter compensatie van een Floga training. Tegoedbonnen kunnen enkel omgezet worden in een (deel)betaling van diensten of goederen en kunnen onder geen omstandigheden omgezet worden in geld.

1.12 Test
Beoordeling van belastbaarheid, vaardigheid of kennis voor, tijdens of na een training, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de deelnemer belastbaar is of de lesstof door de deelnemer in de praktijk kan worden gebruikt. Aan de resultaten van de testen kunnen echter geen rechten worden ontleend. De kosten van de testen zijn inbegrepen in de trainingsprijs, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

1.13 Annuleren
De schriftelijke opzegging (per email) van de training door deelnemer, opdrachtgever of Floga.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Inschrijving door individuele deelnemer

Floga werkt met het digitale lessen-administratie systeem van Momoyoga en het daaraan gekoppelde betalingssysteem. Tijdens een inschrijving wordt de deelnemer van de Floga website omgeleid naar de Momoyoga website alwaar de deelnemer een account moet aanmaken en het inschrijvingsformulier online moet invullen. De deelnemer of diens opdrachtgever betaalt de training via het digitale betaalsysteem. Via de Momoyoga website volgt per email een automatische bevestiging van Floga aan de deelnemer, voor de deelname aan de specifieke training en bijhorende trainingsdagen. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de Floga website te kennen en te aanvaarden. Tijdens het inschrijvingsproces dient de deelnemer verplicht een naam en e-mailadres achter te laten voor de bevestiging van de inschrijving. Daarnaast is de deelnemer vrij om persoonlijke gezondheidsinformatie te delen die relevant kan zijn voor de training (zoals hartfalen, oogziektes, zwangerschap, recente operaties, medicatie…) Deze informatie moet de deelnemer ten allen tijde ook persoonlijk toelichten. Daarnaast wordt de deelnemer aanbevolen een eigen telefoonnummer en noodnummer achter te laten.

2.2. Opdracht overeenkomst met bedrijf / stichting / collectieve groep

Opdrachtgever ontvangt offerte en bijhorende beschrijving van (op maat gemaakte) training. Offertes blijven 30 dagen geldig. Door ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de overeengekomen inhoud, aantal trainingsuren, locatie en prijs van de training. Door ondertekening van de offerte wordt deze omgezet in een opdrachtovereenkomst en maakt de opdrachtgever kenbaar de inschrijvings-, betalings- en algemene voorwaarden van Floga te kennen en te aanvaarden. Trainingsdagen kunnen in onderling overleg gewijzigd worden waarbij het totale aantal trainingsuren en -dagen ongewijzigd blijft. Trainingslocatie kan in onderling overleg gewijzigd worden waarbij mogelijke reiskosten (tijd en afstand) en / of faciliteitskosten kunnen wijzigen. Floga bevestigt schriftelijk of digitaal de opdrachtovereenkomst aan de opdrachtgever. Floga verstuurt maandelijks digitale facturen aan de opdrachtgever na aanvang van de opdracht. (Zie 6. Betaling)

2.3. Inschrijving op wachtlijst

Een wachtlijst is een vrijblijvende inschrijving op de digitale nieuwsbrief waar vrij gekomen plekken worden aangegeven (niet specifiek per les). Hieraan is geen betaling noch verplichting tot het daadwerkelijk volgen van een training gekoppeld. Wie op een wachtlijst staat geeft toestemming op de hoogte gehouden te worden van mogelijk vrij komende plaatsen.

2.4. Betaling

Boekingen en betalingen van de Floga trainingen gebeuren uitsluitend digitaal, tijdens de betaling is het mogelijk een cadeaukaart of tegoedbon in te geven.

 

3. Uitvoering

3.1. Floga levert wat op de website of in de opdrachtovereenkomst bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Floga houdt zich het recht voor om de inhoud en wijze van aanbieden van trainingsprogramma’s te wijzigen indien hier gegronde redenen voor zijn. Tevens kan Floga gebruik maken van gastdocenten voor de uitvoering van een training als dit de continuïteit en / of kwaliteit ten goede komt. Indien de training in de Floga-studio plaats vindt voorziet Floga alle nodige trainingsattributen noodzakelijk voor het vakkundig en veilig uitvoeren van de training, tenzij expliciet vooraf met de opdrachtgever anders overeengekomen. Daarnaast dienen specifiek persoonlijke hulpmiddelen (zoals kussensloop, handdoek, schapenvacht,…) altijd zelf meegebracht worden.

3.2. E-Learning

E-learning is digitaal materiaal wat door Floga is ontwikkeld en via e-learning wordt aangeboden. Floga doet haar uiterste best levering van e-learning op optimale wijze te verstrekken. Floga streeft er naar de online materiaal 24u per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
Floga levert geen garantie met betrekking tot onderbreking van haar de digitale verstrekking en/of eventuele fouten. Indien er storingen zijn of de opdrachtgever een fout ontdekt wordt van de opdrachtgever verwacht Floga hiervan in te lichten en de mogelijkheid te geven dit binnen redelijke termijn op te lossen. In geen geval wordt onmiddellijk overgegaan tot terugbetaling van het product, anders dan in de annuleringsvoorwaarden staat vermeldt.

De verplichting van het betalen van vergoedingen door opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de e-learning door opdrachtgever en haar deelnemers.

Floga heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar e-learning of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen.
De deelnemer / opdrachtgever krijgt een niet exclusief gebruiksrecht. Het gebruikersrecht heeft een bepaalde duur, voor die specifieke deelnemer. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één deelnemer. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft Floga het recht het betreffende account direct en zonder voorafgaande schriftelijke melding te blokkeren.
E-learning wordt geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Floga en worden als zodanig door opdrachtgever geaccepteerd. Floga heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever gecommuniceerd.
Het is niet toegestaan de e-learning te gebruiken ten behoeve van andere doeleinden dan waartoe deze is uitgegeven/ ontwikkeld. Het is de deelnemer en / of opdrachtgever nimmer toegestaan om materiaal wat ontwikkeld is door Floga de downloaden, vermenigvuldigen, te verspreiden en / of te vercommercialiseren buiten de aangeboden vorm door Floga. 

Opdrachtgever komt overeen dat Floga niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever of een derde partij dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de e-learning, noch zal Floga aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit de het gebruik van haar e-learning. De deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fysieke en mentale welzijn en dient gepaste persoonlijke hulp zoeken waar nodig.

3.3. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie die Floga nodig heeft om de uitvoering van de opdracht goed te laten verlopen. Floga behoudt zich het recht toe om de uitvoering van de opdracht uit te stellen, te annuleren of een meerprijs te rekenen wanneer opdrachtgever niet aan de vastgelegde afspraken heeft voldaan waardoor er extra tijdsinvesteringen door Floga gedaan moeten worden om de benodigde informatie te verzamelen en / of te verwerken.

 

4. Deelname


4.1.
Deelname aan de trainingen door de deelnemer geschiedt volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is maximaal 15 minuten en ten laatste op het starttijdstip van de les aanwezig zodat de training op het geplande tijdstip kunnen starten.

4.2. Deelnemer draagt gepaste, schone kledij voor de desbetreffende training. Het dragen van buitenschoenen en nuttigen van eten en drinken zijn in de yoga-ruimte zelf niet toegestaan. 

4.3. Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers, respecteert zichzelf en de aard van de training. Bij deelname aan een training is het niet toegestaan om onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere middelen die een mogelijke verstoring van de motoriek kunnen veroorzaken. Indien er gebruik wordt gemaakt van medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden (gele sticker) dient hier meldingen van gemaakt te worden.

4.4. De deelnemer is vrij om tijdens het inschrijvingsproces persoonlijke gezondheidsinformatie te delen die relevant kan zijn voor de training (Denk hierbij aan hartklachten, hoge / lage bloeddruk, oogaandoeningen, recent letsel of operatie, zwangerschap, rug-en nekklachten, psychose, duizeligheid,…) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor, tijdens of na de training onmiddellijk mondeling te melden aan de trainer ook al zijn deze tijdens het inschrijvingsproces neergeschreven. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of specialist. (Zie ook 12. Aansprakelijkheid)

 

5. Locaties, faciliteiten en catering


5.1. De Floga-studio is gevestigd op de Molenheide 18, 6027PZ Soerendonk. Dit is de hoofdlocatie van alle trainingen. De faciliteiten van deze locatie: parkeerplaats, ontvangstruimte, omkleedruimte / wachtkamer, toilet, yoga-ruimte, yoga-props, cursus scherm, stoelen,… zijn inbegrepen in de trainingsprijs, tenzij anders vermeld op website of offerte. Catering: thee en water zijn inbegrepen op deze locatie. 

5.2. Trainingen die op andere (buiten) locaties plaatsvinden bevatten deze faciliteiten niet, tenzij anders aangegeven. Op dat moment moet u deze zaken dus zelf voorzien. Ook bij online trainingen moet u deze zaken zelf voorzien. 

5.3. Indien de opdrachtgever zelf een trainingslocatie voorziet moet deze zelf de trainingsfaciliteiten, catering en eventueel extra attributen noodzakelijk voor de training voorzien zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

 

6. Trainingsprijzen


6.1. Trainingprijzen en btw

Trainingsprijzen zijn vermeld in euro’s.

Trainingsprijzen op de Floga website zijn open netwerk prijzen inclusief het geldende btw-tarief. Het geldende btw-tarief hiervoor is 9% voor yoga-trainingen, 21% voor overige trainingen.
Incompany trainingsprijzen in offertes/opdrachtbevestigingen vermelden de trainingsprijs en de btw afzonderlijk. Het totaalbedrag is inclusief het geldende btw-tarief van 21%, tenzij anders aangegeven op de offerte.

Trainingsprijzen gelden in het huidige kalenderjaar. Trainingen van start gaande in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.

6.2. Overige kosten

Alle trainingsprijzen van Floga zijn inclusief alle kosten die noodzakelijk zijn voor het geven van de training, tenzij anders tenzij anders vermeld op de Floga-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

6.3. Prijswijzigingen

Floga is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen Floga en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op Nederlandse wetgeving en/of de implementatie ervan.

Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan zes maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen of heffingen worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

6.4. Incompany

Alle in offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

Indien de locatie verblijfskosten voor de trainer noodzakelijk zijn worden deze op voorhand in de offerte opgenomen.

De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.

6.5. Zorgverzekering

De trainingen van Floga vallen niet onder reguliere gezondheidszorg. Heeft de deelnemer/opdrachtgever binnen zijn zorgverzekering of hospitalisatie polis een mogelijkheid tot terugbetaling van gezondheidstrainingen, dan moet deze hiervoor zelf de administratie uitvoeren. Floga kan wel een betalingsbewijs van de specifieke training voorzien. 

 

7. Betaling


7.1. Algemeen

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal Floga overgaan tot facturering. Floga factureert ook voor derden die zij voor de uitvoering van de training inschakelt, tenzij anders vermeld op de Floga-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Floga worden verbroken. Floga is in dat geval gerechtigd de totale trainingsprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen. Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

7.2. Betaaltermijn open inschrijving

Deelnemer betaalt digitaal voorafgaand aan de training, namelijk op het moment van (online-)inschrijving via Momoyoga. (Zie 2.1. Inschrijving door individuele deelnemer). Indien u niet online kunt of wilt betalen kan Floga u helpen dit ter plaatse te doen. Deze betaling moet minimaal 15 minuten voor aanvang van de les gebeuren. Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de (online-) bijeenkomsten van Floga worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten blijft opdrachtgever gehouden aan de financiële verplichting jegens Floga.

7.3. Betaaltermijn incompany

Indien er gewerkt wordt met een opdrachtovereenkomst worden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Facturen kunnen voldaan worden via Moneybird of rechtstreeks overgeschreven worden naar NL67 KNAB 0613 5483 37 ten name van Floga, onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever kan Floga besluiten tot het terstond, tijdelijk en/of definitief, staken van de uitvoering.

 

8. Annulering overeenkomst


8.1. Annulering door deelnemer / opdrachtgever open inschrijving

Particuliere deelnemers die zelf de betaling voltooien, hebben recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Deze gaat in direct na aanmelding. Binnen deze termijn heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Om de overeenkomst te ontbinden dient schriftelijk contact opgenomen worden met Floga door een email te sturen naar info@floga.nl waarin duidelijk annulering, de training startdag en tijdstip vermeld staan. De datum van het ontvangsttijdstip van de email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Floga. De geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Bij annulering van een serie gelden volgende voorwaarden. Annulering meer dan 14 dagen voor de startdatum van de training: volledige terugbetaling. Annulering 14 dagen of minder voor de startdatum van de training: geen terugbetaling. 

Bij annulering van een losse les of privé afspraak gelden volgende voorwaarden. Annulering meer dan 2 dagen voor de startdatum van de training: volledige terugbetaling of kosteloos door deelnemer verplaatsbaar via Momoyoga. Annulering 48 uur of minder voor de afspraak: geen terugbetaling. 

Floga zal zich altijd inzetten te om een éénmalige verschuiving van training mogelijk te maken en zodoende een annulering en bijkomende kosten voor de deelnemer te vermijden. Bij overduidelijke overmacht zal gemeenschappelijk gezocht worden naar een passende oplossing.

8.2. Annulering door opdrachtgever incompany

Opdrachtgevers waarmee een opdrachtovereenkomst na een offertestadium (wat geldt als bedenktijd) is overeengekomen verbinden zich aan afname van de gehele offerte zoals omschreven. 

8.3. Annulering, opschorting, ontbinding en beëindiging door Floga

Floga heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten. In welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds aan Floga betaalde bedrag, verminderd met de financiële waarde van de reeds plaatsgevonden trainingen. Dit recht vervalt voor de deelnemer / opdrachtgever indien er voor Floga sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 13. Dit recht vervalt tevens bij uitsluiting van de deelnemer door onethisch gedrag zoals vandalisme, aanranding, geweldpleging, diefstal,…

Floga behoudt zich het recht voor om bij trainingen met een open inschrijving met te weinig ingeschreven deelnemers een training op te schorten of te annuleren. Wanneer een training wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden zal Floga in overleg met opdrachtgever een alternatieve datum afstemmen. Floga zal nooit overgaan tot enige andere schadevergoeding hoger dan het reeds betaalde bedrag voor de niet doorgegane trainingsdagen.

9. Copyright en Intellectueel eigendom


Floga bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floga. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Floga. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floga. Op maat gemaakte cursussen blijven eigendom van Floga, Floga behoudt zich het primaire recht deze trainingen aan de opdrachtgever te geven. Floga verbindt zich er tevens toe speciaal voor de opdrachtgever op maat gemaakte trainingen niet één op één voor een andere opdrachtgever in te zetten.

 

10. Vertrouwelijkheid


Floga en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie gedeeld door de deelnemers en opdrachtgevers jegens derden, uitgezonderd die situaties waarin de deelnemer of opdrachtgever toestemming verleent om nader genoemde informatie aan met name genoemde derden te verstrekken.

 

11. Persoonsregistratie


Namen, adresgegevens en tijdens de inschrijving gedeelde informatie worden opgenomen in het klantenbestand van Floga gehost bij Momoyoga en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van Floga. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Floga handelt volgens de algemene verordening gegevensbescherming.

12. Aansprakelijkheid


12.1
Floga heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Floga is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Floga beperkt tot het bedrag dat Floga voor de betreffende training in rekening heeft gebracht.

In het geval dat Floga aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Floga veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout van Floga kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan Floga vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Voor fouten van door Floga ingeschakelde derden of ondergeschikten van Floga is Floga alleen aansprakelijk indien Floga bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.

Floga is niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 13. 

12.2. Fysiek of mentaal letsel

Het deelnemen aan de lessen is geheel vrijwillig en voor eigen risico. Tijdens de Floga trainingen is de deelnemer ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen mentale en lichamelijke gezondheid. Floga is niet verantwoordelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk en mentaal letsel voor, tijdens of na les.

Indien de deelnemer bepaalde fysieke of mentale klachten heeft waardoor hij/zij de training niet of onvoldoende veilig kan uitvoeren dient deze dit voorafgaand aan elke les aan te geven. (Denk hierbij aan hartklachten, hoge / lage bloeddruk, oogaandoeningen, recent letsel of operatie, zwangerschap, rug-en nekklachten, psychose, duizeligheid,…) De trainer zal rekening houden met de aangegeven informatie, doch blijft de deelnemer ten allen tijde verantwoordelijk voor het aanvoelen, aangeven en respecteren van zijn/haar eigen grenzen. Juist door uw grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven. 

Bij twijfel dient de deelnemer zijn/haar huisarts of specialist te raadplegen.

12.3. Diefstal en beschadiging

Floga is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor diefstal / verlies of beschadiging van goederen, kleren, auto, fiets,… van deelnemers.

Floga zal ten allen tijde aangifte bij de politie doen indien er vandalisme of diefstal binnen de Floga studio plaats vindt.

 

13. Overmacht


13.1.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Floga onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Floga blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen pandemie, (tijdelijk) zieke trainers, transportmoeilijkheden, oproer, oorlog, brand en andere ernstige storingen of ziekte binnen het bedrijf van Floga of diens leveranciers, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de opdrachtgever, onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

13.2. Floga is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Floga niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Floga te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Floga ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.

13.3. Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Opgemaakt op 1 augustus 2023